દવાઓ બાબતની તમામ જાણકારી,જેવી કે બ્રાન્ડ,ભાવ,આડઅસર,તથા બીજી ઘણી માહિતી જાણવા કલીક કરો
પેન્શનરો માટે ખુશખબર, ONLINE પેન્શન જુઓ.પ્રિન્ટ કાઢો.
IDમાં તમારો પેન્શન લેતા હો તેનો બેન્કખાતાનંબર નાખો.
PASS WORD માં PPO નંબર આખો દા.ત l/arl/pt/12265
ડાબી તરફ ઉપર તમારા નામની સાઈડ ખુલશે. https://cybertreasury.gujarat.gov.in/CyberTreasury/